Aktualności

Segregacja odpadów komunalnych

  • 09-02-2021
UWAGA ! 
 
INFORMACJA O KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA  PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZASAD PRAWIDŁOWEJ  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, iż na terenie gminy Bartoszyce rozpoczęła się  kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów  komunalnych. Sprawdzane są pojemniki/worki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się  w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. PAPIER, PLASTIK, SZKŁO,  METAL, PUSZKI, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIOODPADY),  PRZETERMINOWANE LEKI, CHEMIKALIA, ZUŻYTE BATERIE, ZUŻYTY  SPRZĘT RTV I AGD, ODPADY BUDOWLANE. 
 
DODATKOWO PRZYPOMINAMY, ŻE OPAKOWANIA PO PRODUKTACH  SPOŻYWCZYCH NALEŻY DOKŁADNIE OPRÓŻNIĆ – NIE TRZEBA ICH MYĆ!  WORKI DO SEGREGACJI POSIADAJĄ OPISY JAKIEGO RODZAJU ODPADY  NALEŻY DO NICH WRZUCAĆ! 
 
W przypadku stwierdzenia powtarzającego się naruszenia zasad prawidłowej segregacji  odpadów na danej nieruchomości, wobec właściciela zostanie wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.  
Przyczyną podjęcia powyższych czynności jest nałożony przepisami Ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek selektywnego zbierania odpadów  komunalnych powstających na terenie wszystkich nieruchomości. Prawidłowo i rzetelnie  prowadzona selektywna zbiórka odpadów przez mieszkańców wpływa na zmniejszenie ilości  pozostałych odpadów tzw. zmieszanych, co bezsprzecznie może wpłynąć na zmniejszenie  ponoszonych przez Gminę kosztów. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad  segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła,  metalu bądź odpadów ulegających biodegradacji zwiększa koszty funkcjonowania systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ większa ilość odpadów zmieszanych  w sposób bezpośredni przekłada się na wyższy koszt uiszczanych przez mieszkańców Gminy  opłat. 
 
Pamiętajmy, że im większa ilość odpadów komunalnych (zmieszanych) trafia  do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, tym większą opłatę ponosi  Gmina Bartoszyce za ich zagospodarowanie, a co za tym idzie w rezultacie ponosi ją każdy  mieszkaniec Gminy. 
Wójt Gminy Bartoszyce 
 /-/ Andrzej Dycha

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją