Aktualności

XXXV Sesja Rady Gminy

  • 25-01-2021
O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) na godz. 10:00
XXXV sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Bartoszyce za 2020 rok.
8. Podjęcie:
a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038;
b) uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2021;
c) uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na rok 2021 oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania;
d) uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Klub
„Senior+”.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją