Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XX Sesja Rady Gminy Bartoszyce

Dnia 24 stycznia 2020 roku o godz. 1100  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Bartoszyce.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z dnia 20.12.2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji z dnia 30.12.2019 r.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.
7. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2032,   
  2. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020,
  3. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2020,
  4. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na 2020 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania ,
  5. określenia w roku szkolnym 2019/2020 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bartoszyce,
  6. zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Bartoszyce, położonym na terenie Gminy Bartoszyce,
  7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bartoszyce,
  8. określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
  9. odwołania się od rozstrzygnięcia nadzorczego PN 4131.8.2020 z dnia 7.01.2020 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie,
  10. odwołania się od rozstrzygnięcia nadzorczego PN 4131.9.2020 z dnia 7.01.2020 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie,
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.
                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Iwański

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?