Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XLVI sesja Rady Gminy Bartoszyce

 O G Ł O S Z E N I E  
              na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)  
z w o ł u j ę  
na dzień 21 października 2021 r. (czwartek) na godz. 9:00 
 XLVI sesję Rady Gminy Bartoszyce  
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach  
 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór sekretarza obrad.   
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu:  
a) z sesji Nr XLIV/2021 z dnia 17 września 2021 r.;  
b) z sesji Nr XLV/2021 z dnia 1 października 2021 r.   
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.  
6. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach.   
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bartoszyce za rok szkolny 2020/2021.  
8. Raport  z  monitoringu  realizacji  w  2020  roku  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy Bartoszyce na lata 2016‐2023.   
9. Podjęcie uchwały:   
a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na  lata 2021‐2037;  
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021.   
10. Wolne wnioski i informacje.  
11. Zamknięcie obrad.  
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich  uczestników  informuję,  że  obrady  Rady  Gminy  Bartoszyce  są  transmitowane  i  utrwalane  za  pomocą  urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
    /‐/ Wojciech Ferdycz 

 

Ślubowania klas pierwszych

W ostatnich dniach Wójt Gminy Bartoszyce uczestniczył w uroczystościach ślubowania uczniów klas pierwszych.
Uroczystości zostały przygotowane wspólnie przez rodziców oraz grono pedagogiczne szkoły.
Uczniowie zaprezentowali program artystyczny oraz otrzymali upominki od Wójta Gminy Bartoszyce.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Strategia terytorialna Gmin Pogranicza

Przedstawiciele dziewięciu gmin współpracujących w ramach Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza – w obecności Wicemarszałka Województwa Mirona Sycza oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Pani Lidii Wójtowicz – przyjęli w środę, 29 września br. w Braniewie Strategię dla Pogranicza.
W dokumencie skupiono się na zapewnieniu podstaw rozwoju gospodarczego w warunkach depopulacji, poprawie atrakcyjności zamieszkania oraz odblokowaniu potencjału tkwiącego w racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska.
Przyjęcie tej strategii to dla nas bardzo ważny moment. Pracowaliśmy nad nią wspólnie przez ostatnie 10 miesięcy. Otrzymaliśmy w tym zakresie poważne wsparcie ze str
 
(kliknij aby otworzyć Strategię Pogranicza)

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Bartoszyce na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
Sprzęt komputerowy (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) zakupiony zostanie przez Gminę Bartoszyce w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy (tj. tablet, komputer stacjonarny lub przenośny będący laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) będzie własnością Gminy Bartoszyce i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.
W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Bartoszyce.
 
Wnioski (oświadczenia) dostępne są:
- w Urzędzie Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce w godzinach pracy urzędu (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00)
- na stronie internetowej Gminy Bartoszyce: http://gmina-bartoszyce.pl/
- w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów uczęszczających do tych szkół (SP Kinkajmy, SP Wojciechy, SP Galiny, SP  Żydowo, ZSP Bezledy)
- na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Wnioski (oświadczenia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Urzędzie Gminy w Bartoszycach, a w przypadku uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce- w sekretariacie tej szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 r. do godz. 1500.
 
 
 

Załączniki

Oficjalne otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Mintach

Dnia 8.10.2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Mintach, która przeszła gruntowny remont. Wśród gości pojawili się Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Pani Jolanta Andruszkiewicz oraz radni Gminy Bartoszyce.
Po uroczystym rozpoczęciu wydarzenia przez Sołtysa Pana Bogusława Łatanyszyn i przecięciu symbolicznej wstęgi wystąpił ludowy zespół taneczno-śpiewaczy z sokolicy. Gospodarze zadbali o poczęstunek dla wszystkich gości
oraz o atrakcje, nie tylko dla najmłodszych. Pojawiły się służby mundurowe, dmuchana zjeżdżalnia i stoisko
z malowaniem twarzy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Inspiracja i działanie dla seniorów w Osiece

Oferta kulturalna Centrum Kultury Gminy Bartoszyce

Pozyskanie środków z projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III"

Gmina Bartoszyce pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III" na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt będzie realizowany za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Wsparciem zostaną objęte następujące zadania:
  1. Urząd bez barier–dofinansowanie w wysokości 5 443 zł. Celem projektu jest likwidacja barier
    w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Bartoszyce oraz terenie przyległym.
  2. Sanitariaty bez barier-dofinansowanie w wysokości 38 161,31 zł. Celem jest modernizacja
    oraz przystosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Żydowie do wymagań osób niepełnosprawnych.
 

Dofinansowanie z programu „Usługi door-to-door w Gminie Bartoszyce"

Dnia 4.10.2021 r. Wójt Gminy Andrzej Dycha podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Usługi door-to-door w Gminie Bartoszyce" w wysokości 443 058,30 zł. W ramach programu zostanie zakupiony pojazd
wraz z wyposażeniem dodatkowym, dostosowanym do przewozu osób z potrzebami w zakresie mobilności. Projekt ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door z terenu Gminy Bartoszyce. Uczestnictwo w życiu społecznym jest niezbywalnym prawem osób, które borykają się z tym problemem. Jednym z warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób jest likwidacja barier transportowych i umożliwienie im dostępu do różnych placówek.
Dzięki temu programowi staje się to wykonalne.
 

Wyniki ligi sołeckiej

Do rozgrywek sołeckich w piłce nożnej zgłosiło się tylko cztery drużyny, w związku z powyższym rozegrane zostaną cztery turnieje jesienią 2021 r. i cztery wiosną 2022 r. Suma punktów zdobytych w każdym turnieju pozwoli wyłonić zwycięzcę całego cyklu rozgrywek.
 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 1
Parkoszewo 05.09.2021r.
 
 
 
 
Parkoszewo
 
 
Bezledy
 
Tolko
 
Kinkajmy
 
Punkty
 
Bramki
 
Parkoszewo
 
 
 
2:1
 
2:4
 
1:3
 
3
 
5:8
 
Bezledy
 
 
1:2
 
 
2:3
 
3:4
 
0
 
6:9
 
Tolko
 
 
4:2
 
3:2
 
 
3:3
 
7
 
10:7
 
Kinkajmy
 
3:1
 
4:3
 
3:3
 
 
 
 
7
 
10:7
 
1)    12.00 – 12.35     Bezledy        :         Parkoszewo
2)    12.40 – 13.15     Tolko             :         Kinkajmy
3)    13.25  - 14.00     Kinkajmy       :         Bezledy
4)    14.05 – 14.40     Parkoszewo  :         Tolko
5)    14.50 – 15.25     Tolko             :         Bezledy
6)    15.30 – 16.05     Parkoszewo  :         Kinkajmy
 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 2
Kinkajmy 19.09.2021r.
 
 
 
 
Parkoszewo
 
 
Bezledy
 
Tolko
 
Kinkajmy
 
Punkty
 
Bramki
 
Parkoszewo
 
 
 
5:1
 
3:1
 
0:1
 
6
 
8:3
 
Bezledy
 
 
1:5
 
 
0:6
 
0:2
 
0
 
1:13
 
Tolko
 
 
1:3
 
6:0
 
 
 
3:1
 
6
 
10:4
 
Kinkajmy
 
1:0
 
2:0
 
1:3
 
 
 
 
6
 
4:3
 
1)    12.00 – 12.35         Kinkajmy         :      Parkoszewo
2)    12.40 – 13.15         Bezledy           :      Tolko
3)    13.25  - 14.00         Tolko               :      Kinkajmy
4)    14.05 – 14.40         Parkoszewo    :      Bezledy
5)    14.50 – 15.25         Bezledy           :      Kinkajmy
6)    15.30 – 16.05         Parkoszewo    :     Tolko
 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 3
Bezledy 03.10.2021r.
 
 
 
 
Parkoszewo
 
 
Bezledy
 
Tolko
 
Kinkajmy
 
Punkty
 
Bramki
 
Parkoszewo
 
 
 
6:0
 
VO - 3:0
 
2:2
 
7
 
11:2
 
Bezledy
 
 
0:6
 
 
5:1
 
0:3
 
3
 
5:10
 
Tolko
 
 
VO - 0:3
 
1:5
 
 
VO - 0:3
 
0
 
1:11
 
Kinkajmy
 
2:2
 
3:0
 
VO - 3:0
 
 
 
 
7
 
8:2
 
1)    12.00 – 12.35         Kinkajmy       :     Parkoszewo
2)    12.40 – 13.15         Tolko             :      Bezledy
3)    13.25  - 14.00         Bezledy         :     Kinkajmy
4)    14.05 – 14.40         Parkoszewo  :      Tolko
5)    14.50 – 15.25         Tolko              :     Kinkajmy
6)    15.30 – 16.05         Parkoszewo  :      Bezledy
 
Tabela po trzech rozegranych turniejach:
Drużyna
 
bramki
punkty
miejsce
KINKAJMY
22:12
20
I
PARKOSZEWO
24:13
16
II
TOLKO
21:22
13
III
BEZLEDY
12:32
3
IV

 
1 2 3 4 5 6 ... 37

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin