Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok.

Zarządzenie nr OA.0050.26.2021 
Wójta Gminy Bartoszyce 
z dnia 22.02.2021 r. 
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, pkt 16, pkt 17 i art. 11 ust. 1 pkt 1,  ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały 
Nr XXXII/225/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 listopada 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” (Dz. Urz.  Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 270), zarządzam, co następuje: 
§ 1. 
Ogłaszam konkurs ofert na wspieranie/powierzenie realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych w zakresie: 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce z przeznaczeniem  środków publicznych (załącznik nr 1 do zarządzenia) w wysokości 99 000,00 zł na  cel: 
szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych  o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim – 70 000,00 zł, 
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy – 3 000,00 zł, wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju  sportu w gminie – 26 000,00 zł. 
2. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem środków publicznych (załącznik nr 2 do zarządzenia)  w wysokości 10 000,00 zł na cel:  
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów, sekcji  i grup) oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  i artystycznego, 
wspieranie działalności zespołów, sekcji i grup amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych  poprzez organizację imprez i podejmowanie innych działań integrujących  społeczność lokalną (koncerty, festyny, festiwale, wieczornice, warsztaty artystyczne,  przeglądy, imprezy plenerowe, okazjonalne, integracyjne, szkolenia), promujących  region oraz rozwijających talenty artystyczne dzieci  i młodzieży. 
3. Promocja i ochrona zdrowia z przeznaczeniem środków publicznych (załącznik nr  3 do zarządzenia) w wysokości 15 000 zł na cel: 
wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony  - 10 000,00 zł 
promocja zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych- 5 000,00 zł (załącznik nr 3 do zarządzenia) 
§ 2. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia są ogłoszenia konkursowe. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
 /-/ Andrzej Dycha
 

Załączniki

XXXVI Sesja Rady Gminy

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 26 lutego 2021 r. (piątek) na godz. 10:00  
 XXXVI sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
 5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie:
 1. uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038;
 2. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021;
 3. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego; 
 4. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego; 
 5. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego;
 6. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego. 
 7. uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Wawrzyny, Gmina Bartoszyce; 
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad. 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz 
 

Eko-Komunikat

Czy wiesz, że spalanie odpadów, w tym m.in. plastików w domowych piecach jest niezgodne z prawem? 
Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą to negatywne zjawisko?
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. 
Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. 
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!

Segregacja odpadów komunalnych

UWAGA ! 
 
INFORMACJA O KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA  PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZASAD PRAWIDŁOWEJ  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, iż na terenie gminy Bartoszyce rozpoczęła się  kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów  komunalnych. Sprawdzane są pojemniki/worki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się  w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. PAPIER, PLASTIK, SZKŁO,  METAL, PUSZKI, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIOODPADY),  PRZETERMINOWANE LEKI, CHEMIKALIA, ZUŻYTE BATERIE, ZUŻYTY  SPRZĘT RTV I AGD, ODPADY BUDOWLANE. 
 
DODATKOWO PRZYPOMINAMY, ŻE OPAKOWANIA PO PRODUKTACH  SPOŻYWCZYCH NALEŻY DOKŁADNIE OPRÓŻNIĆ – NIE TRZEBA ICH MYĆ!  WORKI DO SEGREGACJI POSIADAJĄ OPISY JAKIEGO RODZAJU ODPADY  NALEŻY DO NICH WRZUCAĆ! 
 
W przypadku stwierdzenia powtarzającego się naruszenia zasad prawidłowej segregacji  odpadów na danej nieruchomości, wobec właściciela zostanie wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.  
Przyczyną podjęcia powyższych czynności jest nałożony przepisami Ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek selektywnego zbierania odpadów  komunalnych powstających na terenie wszystkich nieruchomości. Prawidłowo i rzetelnie  prowadzona selektywna zbiórka odpadów przez mieszkańców wpływa na zmniejszenie ilości  pozostałych odpadów tzw. zmieszanych, co bezsprzecznie może wpłynąć na zmniejszenie  ponoszonych przez Gminę kosztów. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad  segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła,  metalu bądź odpadów ulegających biodegradacji zwiększa koszty funkcjonowania systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ większa ilość odpadów zmieszanych  w sposób bezpośredni przekłada się na wyższy koszt uiszczanych przez mieszkańców Gminy  opłat. 
 
Pamiętajmy, że im większa ilość odpadów komunalnych (zmieszanych) trafia  do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, tym większą opłatę ponosi  Gmina Bartoszyce za ich zagospodarowanie, a co za tym idzie w rezultacie ponosi ją każdy  mieszkaniec Gminy. 
Wójt Gminy Bartoszyce 
 /-/ Andrzej Dycha

 

„Budowa SUW w Łabędniku”

„Budowa SUW w Łabędniku
 
 
Inwestycja pn. „Budowa SUW w Łabędniku” dofinansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 
 
Całkowita planowana wartość inwestycji– 2 178 016,12 zł
Dofinansowanie – 891 901,00
 
 
Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku jest obiektem o strategicznym znaczeniu dla gminy Bartoszyce , obok 3 innych stacji (Bezledach, Tolko i Galinach) będzie zaopatrywał wodę mieszkańców całej gminy. Budynek obecnie zaopatruje w wodę m.in. takie miejscowością jak Łabędnik, Sokolicę, Spurgle, Grudę, Bieliny, Bajdyty i Matyjaszki. Docelowo po modernizacji SUW obsłuży również miejscowości aktualnie zasilane z hydroforni w Maszewach i Kinkajmach.  Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2021 r.  W ramach inwestycji powstanie kompleksowy budynek stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną.
 

I Wojewódzki Internetowy Konkurs Wokalny "Sieć Wokalna"

 
Celem organizowanego konkursu jest aktywizowanie, wsparcie i promocja talentów wokalnych z woj. Warmińsko-Mazurskiego za pomocą sieci Internetowej w ogólnopolskiej skali. Po przez organizację konkursu pragniemy stworzyć przestrzeń do wokalnej konfrontacji i wymiany umiejętności dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Gminy Bartoszyce oraz Gmina Bartoszyce. Obecna sytuacja związana z Covid-19 spowodowała wielkie ograniczenia w działalności ośrodków kultury, nie funkcjonują pracownie, nie odbywają się konkursy i przeglądy stacjonarne. Jednak Centrum Kultury Gminy Bartoszyce chce wyjść utrudnieniom naprzeciw i po przez organizację konkursu wokalnego zrealizować wiele działań w przestrzeni On-Line, tak aby zmotywować i wesprzeć miłośników pasji wokalnej do pracy nad własnym warsztatem. Finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pieniężne z podziałem na następujące kategorie:
 
 
1. kategoria wiekowa 10-14 lat:
I miejsce – rower górski ufundowany przez Fundację Dzieci-Dzieciom, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;
II miejsce – rower górski ufundowany przez Fundację Dzieci-Dzieciom;
III miejsce – rower górski ufundowany przez Fundację Dzieci-Dzieciom.
 
2. kategoria wiekowa 15-18 lat:
I miejsce – 1.000 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Fundację- Dzieci-Dzieciom, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;
II miejsce – 800 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Fundację Dzieci-Dzieciom;
III miejsce – 500 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Fundację Dzieci-Dzieciom;
    
3. kategoria wiekowa 19-30 lat:       
I miejsce – 1.000 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Gminę Bartoszyce, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;
II miejsce – 800 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Gminę Bartoszyce;
III miejsce – 500 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez GminęBartoszyce.
   
Nagroda Grand Prix Internautów:
 500 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Gminę Bartoszyce, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;
 
Nagroda Wójta Gminy Bartoszyce:
dla najzdolniejszego wokalisty pochodzącego z Gminy Bartoszyce; 500 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Wójta Gminy Bartoszyce – Pana Andrzeja Dycha, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;

Znani i cenieni jurorzy z pewnością wyłonią najlepszych wokalistów, tych którzy otrzymają zaproszenie na finałową galę, która odbędzie się 27 marca 2021r. w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach. W składzie jurorów zasiądzie: Agnieszka Czachor – trener wokalny, wokalistka w chórkach Sanah, Michał Bojarski –wokalista zespołu Sound’n’Grace, Jacek Grygorowicz – wieloletni gitarzysta zespołu Enej oraz Patryk Wąsowicz – kompozytor, muzyk, realizator dźwięku, wokalista zespołu Autsajt. Za pomocą partnerów wydarzenia, zrealizowane teledyski zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz fanpage’ach w ogólnopolskiej skali. Mecenat nad wydarzeniem objęła Fundacja Dzieci-Dzieciom(dzieci-dzieciom.pl), której celem jest odkrywanie, rozwijanie i kształtowanie talentów wśród dzieci i młodzieży. Naszymi partnerami są m.in. Rock Kompas (rockkompas.pl). Udostępnione przez partnerów teledyski będą znakomitą szansą do promocji wokalnych talentów na terenie całej polski. Za sprawą teledysków oprócz promocji
wokalistów, ukażemy piękno naszego regionu – woj. Warmińsko-Mazurskiego. Dlatego m.in. honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.
 

Załączniki

Nabór na rachmistrzów spisowych

 
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1775 z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021
Pan Andrzej Dycha – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Bartoszyce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
 
Termin składania ofertod 01.02.2021r. do 09.02.2021r.
 
 
Pliki do pobrania oraz dodatkowe informacje na stronie: http://bip.gmina-bartoszyce.pl/najnowsze/88/
 
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ogólne:
 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy w Bartoszyce Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e- mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:
 1. dane osobowe i kontaktowe:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail,
      2. oświadczenie o:
 1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Składanie ofert:
 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy (11-200 Bartoszyce, pl. Zwycięstwa 2) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
          a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
          b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia
              zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
          c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna
              z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
          d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 
       2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą
           brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
       3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej spis.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w  Bartoszycach
          – nr tel. 893070512, e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy       
Andrzej Dycha
 
 
 
Pliki do pobrania oraz dodatkowe informacje na stronie: http://bip.gmina-bartoszyce.pl/najnowsze/88/ 
 

XXXV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) na godz. 10:00
XXXV sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Bartoszyce za 2020 rok.
8. Podjęcie:
a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038;
b) uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2021;
c) uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na rok 2021 oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania;
d) uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Klub
„Senior+”.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz

Dyżury aptek 2021

Informacje dot. szczepień

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, oraz  art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.),Wójt realizuje zadanie dotyczące transportu osób z terenu Gminy Bartoszyce mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
 
Transport taki będzie przeznaczony dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.
 
Przy zgłaszaniu konieczności udzielenia pomocy w transporcie należy podać:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- telefon kontaktowy;
- osoba niepełnosprawna (przyczynę niepełnosprawności), osoba sprawna ruchowo (przyczynę trudności w samodzielnym dojeździe do punktu szczepień);
- wyznaczony punkt szczepień;
- ustalony termin szczepienia.
Nr telefonu przeznaczony dla osób, które z różnych względów nie będą mogły same udać się do punktu szczepień w celu informowania w jaki sposób korzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Bartoszyce.
tel. 89 300 04 90
Infolinia będzie funkcjonować od dnia 15 stycznia 2021r w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.
W kolejnych etapach szczepieni będą:
etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;
etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;
etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.
 
Dodatkowe informacje dotyczące szczepień znajdują się pod linkiem:
 
 
Informacja dotycząca szczepień:
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O rozpoczęciu rejestracji dla kolejnych grup będą zamieszczane informacje na bieżąco. 
W jaki sposób można się zarejestrować?
- są trzy możliwości rejestracji:
1. Rejestracja przez całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
3. Rejestracja w wybranym punkcie szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. 
W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.
4. Wyślij SMS
 
Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie.
 
System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a
potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie
położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny,
będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS
przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS
oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
 

LISTA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
 
L.p. Nazwa podmiotu (RPWDL) Nazwa punktu
szczepień
Miejscowość
punktu
szczepień
Miejscowość
punktu
szczepień
Numer
domu/lo
kalu
Numer telefonu
1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "OLS-MED"
SPÓŁKA JAWNA WIOLETTA
OLSZEWSKA, ARTUR OLSZEWSKI
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej "OLS-
MED" spółka
jawna Wioletta
Olszewska, Artur
Olszewski
Wojciechy   70 897615520
2 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "OLS-MED"
SPÓŁKA JAWNA WIOLETTA
OLSZEWSKA, ARTUR OLSZEWSKI
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej "OLS-
MED" spółka
jawna Wioletta
Olszewska, Artur
Olszewski
Bartoszyce  Kętrzyńska 35-F 897212199
3 PRZYCHODNIA "BART -
MEDICA", BROMIRSKA I
PARTNERZY – LEKARZE
PRZYCHODNIA
"BART - MEDICA",
BROMIRSKA I
PARTNERZY -
LEKARZE
Bartoszyce
Kardynała
Wyszyńskiego
26 606896763
4 RODZINA SPÓŁKA PARTNERSKA
GRYKIN,5.5. KLIMKO, HUZARSKA
- LEKARZE
RODZINA SPÓŁKA
PARTNERSKA
GRYKIN, KLIMKO,
HUZARSKA -
LEKARZE
Bartoszyce Wajdy 10 608285960
5 SZPITAL POWIATOWY IM. JANA
PAWŁA II W BARTOSZYCACH
SZPITAL
POWIATOWY IM.
JANA PAWŁA II W
BARTOSZYCACH
Bartoszyce
ul. Kardynała
Wyszyńskiego
11 896752358
6 ANNA LEOKADIA OSOWSKA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "NASZA
PRZYCHODNIA"
ANNA LEOKADIA
OSOWSKA
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"NASZA
PRZYCHODNIA"
Sępopol Lipowa 1 897614401
7 ZANIEWSKI, BILSKI SPÓŁKA
PARTNERSKA LEKARZY
ZANIEWSKI, BILSKI
SPÓŁKA
PARTNERSKA
LEKARZY
Bisztynek
Tadeusza
Kościuszki
5 577835281
8 WARSAW GENOMICS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
WARSAW
GENOMICS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALN
OŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
GÓROWO
IŁAWECKIE
PLAC
RATUSZOWY
6 785461468
1 2 3 4 5 6 ... 29

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin